S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
IN TIME

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

 
Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup nového zboží prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) www.krmiva-liberec.cz.l. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je Marcela Šilhánková, IČ 46039252, DIČ CZ6862270404, se sídlem V Lučinách 732, 463 12 Liberec 25 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.


Právní vztahy, neupravené těmito obchodními podmínkami, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).Je-li Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).

 


II. Pojmy


Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně Prodávající (dodavatel).


Prodávající/ provozovatel internetového obchodu - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

III. Osobní údaje

Prodávající je povinen s poskytnutými osobními údaji kupujících, případně jen uživatelů internetového obchodu nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou poskytnuta dalším osobám. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu staj.nicol@seznam.cz.

Jsme registrovaní na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod reg. číslem 00052297.

 

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy


Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka Zpět, kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem  „odeslat objednávku“  bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.

Prodávající oznámí Kupujícímu akceptaci objednávky telefonicky anebo zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky Kupujícího (dále jen "akceptace"). Automaticky zasílané oznámení o přijetí objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky.

Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně nákladů na dopravu a balné platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího akceptaci objednávky (a to buď telefonicky nebo prostřednictvím emailu), je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena telefonickou nebo e-mailovou akceptací objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pro případ osobního odběru zboží přímo v prodejně Prodávajícího se sjednává, že Prodávající bude pro Kupujícího rezervovat zboží v kamenném obchodě po dobu 48 hodin od akceptace objednávky (telefonicky nebo emailem) Kupujícímu. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány. Na tuto skutečnost bude Kupující v akceptaci objednávky (telefonicky nebo emailem) Prodávajícím upozorněn. Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem neprovede. Na tyto skutečnosti bude Kupující v akceptaci objednávky (telefonicky nebo emailem) Prodávajícím rovněž upozorněn.

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího (telefonicky nebo emailem)
v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu nebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce Prodávajícího a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky.
O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude Kupující informovaný telefonicky anebo emailem (který kupující uvedl při vyplňování elektronického objednávkového formuláře či uvedl při telefonickém objednání zboží). Chyba v písemně nebo ústně podané informaci nezavazuje Prodávajícího tehdy, je-li běžnému spotřebiteli zřejmá vzhledem k obsahu všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího a v kontextu s ostatními informacemi podávanými Prodávajícím.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována
na nutnou dobu vyplývající z platných právních a daňových předpisů.

Kupující souhlasí s tím, že při převzetí zboží placeného prostřednictvím platební karty nebo placeného platbou předem bankovním převodem je Prodávající anebo přepravce pověřený dodáním zboží Kupujícímu oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala, v zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití odcizených platebních karet.

 

V. Cena a platba


Ceny uvedené na webových stránkách www.stajnicol.cz jsou smluvní, uváděny jako konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu budou přičteny na základě zvolené varianty Kupujícím v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.

Faktura, paragon nebo jiný doklad vystavený na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 10 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

 

VI. Dodací lhůta


Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku IV. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby na bankovní účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání objednaného zboží. V případě, že objednané zboží již není k dispozici, vyrozumí Prodávající neprodleně Kupujícího o této skutečnosti, a v takovém případě má Kupující i Prodávající právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany vrátí vše, co si před tímto odstoupením od smlouvy vzájemně plnily.

 

VII. Podmínky dodání zboží


Zboží skladem bude doručeno co nejdříve, maximálně do 5 pracovních dní. Dostupnost zboží, které není skladem, je uvedena u detailů jednotlivého zboží.

Dodání zboží proběhne ve dnech pondělí až pátek.

Prodávající účtuje v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi níže uvedené druhy poplatků, jejichž aktuální výše je uvedena v ceníku vydaném Prodávajícím, který je dostupný v ceníku dopravy na http://www.stajnicol.cz/CENIK-DOPRAVY-ZBOZI-a4_0.htm

 

Způsoby doručení (odběru) zboží:

1) Osobním odběrem zboží v kamenné prodejně v Liberci, V Lučinách 732,

Po – pá            9:00 – 17:00

2) Dopravou na adresu uvedenou Kupujícím - společností In Time

3) Dopravou na adresu uvedenou Kupujícím - vlastním rozvozem Prodávajícího (individuálně dle
domluvy)

 


Způsoby úhrady zboží:

a) v hotovosti nebo platební kartou na prodejně (Liberec, V Lučinách 732)

b) dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží)  49,- Kč

c) převodem na bankovní účet Prodávajícího oproti zálohové faktuře - 0,- Kč

 

Kupující - nikoli spotřebitel, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem potvrzujícím převzetí zásilky od přepravce Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad a je přiložena v označeném balíku.

Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, v zájmu předcházení sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci. Při nákupu prostřednictvím elektronické případně telefonické objednávky se zvoleným odběrem zboží na prodejně a platbou na prodejně při převzetí zboží, má objednávka platnost výše uvedených 48 hodin, po uplynutí této doby bude automaticky stornována.


 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží.


VIII. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách. Tento vyplněný formulář zašle spotřebitel na e-mailovou adresu Prodávajícího. Vyplnění a odeslání tohoto formuláře není podmínkou, spotřebitel může svůj projev vůle o odstoupení od smlouvy vyjádřit i jinou podobnou formulací textu.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to zasláním písemného odstoupení na adresu sídla Prodávajícího: Marcela Šilhánková, V Lučinách 732, 463 12 Liberec 25

Spotřebitel uvede zároveň číslo bankovního účtu, na který budou vráceny peníze za zboží. Pokud Spotřebitel uhradil zboží v prodejně, budou mu peníze vyplaceny tam, nedomluví-li se jinak.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti dnů od odstoupení od smlouvy a doručení vráceného zboží (případně prokázání, že zboží bylo odesláno), všechny peněžní prostředky včetně uhrazených nákladů na dopravu zboží (pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené Prodávajícím), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Kupující je poučen o tom, že v případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů, je povinen uhradit náklady s vrácením zboží. Nesmí zboží poslat na dobírku.

Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,


a)   došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b)   použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c)  nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

IX. Práva z vadného plnění

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost, kdy prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že věc se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že je věc v odpovídajícím množství nebo hmotnosti a že věc vyhovuje právním předpisům. Projeví li se vada v průběhu šesti měsíců, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Při prodeji zboží podnikateli, kdy se koupě týká podnikatelské činnosti kupujícího jsou práva z vadného plnění upravena v ustanovení § 2099 až 2117 občanského zákoníku.

 

Způsoby uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace):

Práva z odpovědnosti za vady je kupující oprávněn uplatňovat u prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno.

V případě uplatnění reklamace doporučujeme zaslat vyplněný dokument: „Formulář pro uplatnění reklamace“ na e-mail staj.nicol@seznam.cz.

Zboží k reklamaci zasílejte vždy kompletní včetně příslušenství. Předejde se tak prodloužení reklamace. V případě, že to povaha zboží vyžaduje, zbavte zboží nečistot.

Reklamační list spolu s kopií dokladu o koupi pošlete společně se zbožím na adresu:

Krmiva Liberec Marcela Šilhánková, V Lučinách 732 , 463 12 Liberec 25

 

 

 

Zákonná ani smluvní záruka se nevztahuje na tyto vady

Vada způsobená neodborným uvedením do provozu (neodborná instalace, která neodpovídá platným normám a bezpečnostním předpisům), neodbornou obsluhu a údržbu zboží, tak, jak je uvedeno v Návodu na obsluhu a použití.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho běžným užíváním.

Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nesprávným používáním zboží, nebo jeho nadměrným zatěžováním, za vady způsobené poruchami nebo nedostatky v přívodních médiích, poškození statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti, vady způsobené vnějšími vlivy, poškození při přepravě, stěhování, jiná manipulace, živelné události.

 

 ODkyODY4M